DERS KODU DERSİN ADI, KREDİSİ, DERSİN İÇERİĞİ

EBE 504 Tıp Elektroniğinde Kullanılan Dönüştürücüler ve Sensörler (3+0)
Sensör ve Dönüştürücülerin prensipleri. Sensör ve Dönüştürücüleri karakteristikleri. Sensör çeşitleri; Değişken dirençli sensörler, Sıcaklık sensörleri, Indüktif sensörler, Kapasitif sensörler, Manyetik sensörler, Optik sensörler, Piezoelektrik sensörler, Ultrasonik sensörler. Biyosensörler. Elektrotlar. Dönüştürücü çeşitleri; Değişken dirençli dönüştürücüler, Sıcaklık dönüştürücüleri, Değişken indüktanslı dönüştürücüler, değişken kapasiteli dönüştürücüler, Piezoelektrik dönüştürücüler, Elektromagnetik dönüştürücüler, Optik dönüştürücüler.

EBE 506 Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi (3+0)
Veri iletişiminin ve bilgisayar ağlarının esasları. ISO/OSI başvuru modelinin esasları. Fiziksel, Veri bağı, Şebeke, Gönderme, Oturum, Sunum ve Uygulama katmanları. Veri akışı yönlendirmesi ve denetimi. İnternet, TCP/IP protokol yapısı. Yüksek katman protokolları. Güncel ağ işletim ve ağ standartları.

EBE 507 Bilgisayar Performans Testleri ve Değerlendirilmesi  (3+0)
Bilgisayar Performans Testlerinin Amaç ve Özellikleri. Performans Ölçüm Araçları ve Teknikleri. Performans Değerlendirilmesinde kullamlan İstatistik Yöntemler: Olasılık teorisi Deney Tasanmı ve Analizi. Simülasyon.

EBE 511 Elektronikte Matematik Yöntemler I (3+0)
Sonsuz seriler, kuvvet serileri, düzgün yakınsaklık ve Fourier analizinin gözden geçirilmesi. Diferensiyel ve integral hesapta bazı teorem, sonuç ve teknikler. Genelleştirilmiş integraller. Laplace dönüşümü ve Ters Laplace dönüşümü. Matris cebiri; matrislerin denklem takımlarının çözülmelerine uygulanması. Özdeğerler ve özvektörler. Çok değişkenli fonksiyonlar teorisinden seçme konular.

EBE 512 Elektronikte Matematik Yöntemler II (3+0)
Çok değişkenli fonksiyonların integrasyonu. Kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarla uygulamalar Jacobian. Adi diferensiyel denklemler teorisinin önemli kavram, teorem, sonuç ve tekniklerinin gözden geçirilmesi. Konvolüsyon. Laplace dönüşümünün diferansiyel denklemlere, bazı özel integral denklemlere sınır-değer problemlerine doğrusal diferensiyel denklem takımlarına ve integro-diferansiyel denklemlere uygulanması. İkinci mertebeden diferensiyel denklemlerin adi ve regülar singülar noktalar civarındaki seri çözümleri. Kısmi diferensiyel denklemlerden seçme konular.

EBE 513Yarıiletken Teknolojisinde Seçme Konular (3+0)
Yarıiletken malzemeler, termoelektrik alaşımlar, Peltier ve Seebek olayı, termoelektrik soğutucular, termoelektrik jeneratörler.

EBE 514 Termoelektrik Yarıiletkenler ve Devreler (3+0)
Yarı iletken alaşımların elde edilmesi, Bölge eritme yöntemi, Yarıiletkenlerin termoelektrik özellikleri, Termoelektrik modüller ve özellikleri, Termoelektrik devreler.

EBE 517 Lazer Prensipleri (3+0)
Işık, Einstein Bağıntıları, Ters Birikme, Optik Geribesleme, Eşik Şartları, Yarıiletken Lazerler ve diğer lazer tipleri, Frekans Kararlılığı, Mod Kitleme, Lazer Uygulamaları.

EBE 529 Enstrümantasyon (3+0)
Potansiyometre, köprü, rezonans prensipleri, zaman domeninde ferkans ve dalga analizi, A/D ve D/A sinyal dönüşüm teknikleri, algılayıcılar ve uygulamaları, analog ve sayısal seri elde etme sistemleri, yükselteçler.

EBE 530 Enstrümantasyon II (3+0)
Ölçme esasları. Profesyonel cihazların geliştirilmesinde tipik safhalar. Özel amaçlı cihazların ve yardımcı birimlerin tasarımı. Enstrumantasyonda sayısal yaklaşım. Veri toplama sistemleri.

EBE 532 Biyotıpta Enstrümantasyon ve Kontrol (3+0)
İnsan fizyolojisinin gözden geçirilmesi. Elektrokardiyografi. Pletismografi. Biyotıp tekniğinde enerji kaynakları. Biyo-geri besleme. Psikofizyolojik enstrümantasyon. Solunum sistemlerinde ölçmeler. Elektroensefalografi. Biyomalzemelerin biyolojik uyuşumu. Biyotıpta ultrasonic ve lazerli uygulamalar.

EBE 533 Tıbbi Enstrümantasyon (3+0)
Çeşitli sensörler, Elektrodlar, Dönüştürücüler, İşaret-gürültü oranı yüksek elektronik devre tasarımı, Analog işaret işleme.

EBE 542 Bilgisayar Yazılım Teknikleri (3+0)
Programlama dillerine topluca bakılması ve aralarında kıyaslamalar yapılması. Veri yapılarının gözden geçirilmesi. Programlama dillerinde konan kuralların kısıtlamalrın anlaşılması açısından, deyimlerin ve blok yapıların gerçekleştirilmesinin incelenmesi. Hafızada yer ayırma yöntemleri. Blok yapılı dillerde hafızanın idare edilmesi. Alt program çağırmada parametrelerin irtibatı, Yazılımda güvenilirlik, yaşatılabilirlik ve taşınabilirlik kavramları. Bu kavramlar ışığında aşağı ve yukarı düzeyli dillerde program geliştirme teknikleri. Büyük çaplı programların üretiminde sorunlar ve yaklaşımlar. Bazı dillerde uygulama projeleri.

EBE 543 Sayısal Devreler ve Bilgisayar Organizasyonu (3+0)
Sayı düzenleri ve veri temsil yöntemleri. Yazaç kavramı ve yazaç aritmetiği. Sayısal devreler; sınıfları, temel prensipleri. Yazaç işlemleri ve mikroişlemciler şeklinde gösterilmeleri. Sayısal tümleşik devreler ve uygulamaları. Bilgisayarın çalışma esası, tasarımı, yazılımı. Merkezi işlemci tasarımı. Mikroprogramlama yaklaşımı. Hafıza yapıları.

EBE 544 Sayısal Çözümleme (3+0)
Sayısal çözümleme yöntemlerine giriş. Kesme ve yuvarlatma hataları açısından dikkat edilecek hususlar. Matris kavramların gözden geçirilmesi. Determinant hesabı. Evrik hesaplama ve doğrusal denklem takımlarının çözümü için sayısal yöntemler, eleme yöntemleri, üçgen matris çarpanlarına ayırma yöntemi, yenilemeli yöntemler. Öz-değer problemlerinin çözümü için yöntemler.Doğrusal olmayan denklemlerin ve denklem takımlarının çözümleri için yöntemler. Sonlu farklar. Enterpolasyon yöntemleri. Fourier serilerinin uygulamaları. Eğri uydurma. Sayısal türev. Sayısal integral. Adi türevsel denklemlerin sayısal çözümü. Kısmi türevsel denklemlerin çözümü. Bilgisayarda uygulamalar yaptırılacaktır.

EBE 545 Yazılım Düzenleri (3+0)
Genel olarak yazılım düzenlerinin tanıtılması. Mikrobilgisayarlar için yazılım düzenleri. Sistem yazılımları. Uygulama alanları ve uygulama yazılımları. Genel bir kullanımda sabit diskin düzenlenmesi. Çeşitli programlar üzerinde uygulamalar. "Utility ve Debug" programlarıyla deneyler.

EBE 546 Fiber Optik (3+0)
Tarihi gelişim, Fiber Optik haberleşmenin avantajları, Fiber Optik Dalgakıranları, Optik Fiberlerin iletim karakteristikleri, Fiber malzemeleri, Optik fiberlerin üretimi, Optik Fiber bağlantı ve ekleri.

EBE 548 Mikroişlemcili Düzenler (3+0)
Mikroişlemcilerde tipik bağlantılar. Hafıza ve giriş-çıkış birimleriyle program kesme kavramı ve temel yaklaşımlar. Seri ve paralel irtibatlandırmalar. Doğrudan hafızaya erişim. Anahat kullandırma teknikleri bazı özel amaçlı devreler. Mikroişlemcili düzenler için yazılım geliştirme, bu amaçla kullanılan yardımcı düzenler ve teknikler.

EBE 549 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (3+0)
Veritabanı yönetim sistemlerinin esasları, veri modelleri. Bağıntısal veri modeli. Bağıntısal cebir ve hesap. Veri tabanı yönetim sistemi ilgili uygulamalar.

EBE 550 İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi (3+0)
Birbiriyle ilişkili büyük hacimdeki verilerin düzenlenmesi. Bu gibi verilerle ilgili sorgulamalar. İlişkili ve büyük hacimli verilerin işlenmesinde yararlanılan yöntemler ve uygun bilgisayar dilleri. Böyle dillerden örnekler ve özellikleri üzerinde incelemeler.

EBE 551 Telekomünikasyon Teorisi (3+0)
Haber işaretlerinin matematiksel olarak incelenmesi. Genlik modülasyonu, frekans modülasyonu, açı modülasyonu. Modülatör ve demodülatör sistemleri. Haberleşme sistemleri, alıcılar, vericiler. Haberleşme devreleri, akortlu yükselteçler, radyo frekans yükselteçleri, osilatörler.

EBE 553 Sayısal Haberleşme (3+0)
Darbe modülasyonu, darbe kod modülasyonu, delta modülasyonu. Çok kanallı haberleşme sistemleri. Gürültü; gürültü kaynakları, analog ve sayısal modülasyon sistemlerinde gürültü.

EBE 561 İleri Veri Yapıları I (3+0) Listeler, bir bağlı, iki bağlı ve dairesel listeler, ağaçlar ve uygulamaları, kuyruklar ve üzerinde yapılan işlemler, dizilerde sıralama ve ayıklama işlemleri yığıtlar ve uygulamaları.

EBE 563 Bulanık Mantık Denetleyicileri (3+0)
Keskin kümeler ve bulanık küme teorisi, bulanık mantık prensipleri. Bulanık mantık denetleyicilerinin temel yapısı, sistem değişkenleri ve bulanık parametreler, bulanıklaştırma stratejileri, bilgi tabanının oluşturulması, bulanık muhakeme teknikleri, durulaştırma stratejileri ve bulanık kontrol kurallarının tasarımı. Bulanık mantık denetleyicileri ile ilgili tasarım ve uygulama örnekleri.

EBE 580 PLL Devreleri (3+0)
PLL Devrelerine genel bakış, PLL elemanları, PLL çalışma prensipleri, PLL'de performans optimizasyonu, PLL'de gürültü, PLL uygulamaları, PLL'in bilgisayarla analizi.

EBE 581 Biyoelektronikte Seçme Konular (3+0) Sinyal ve gürültü, elektrodlar, sensörler ve dönüştürücüler, biyoelektrik kuvvetlendiriciler, yoğun bakım üniteleri, ameliyat odası donanımları, elektriksel güvenilirlik, diğer ilgili konular.

EBE 582 PC Tabanlı Enstrümantasyon ve Kontrol (3+0)
Mikrobilgisayarın temel yapısı, bus sinyalleri ve arabağlaşım. Veri haberleşmesi, paralel haberleşme, paralel haberleşme elemanları ve programlanmaları, seri haberleşme, RS-232C protokolü, seri haberleşme elemanları ve programlanmaları. Dönüştürücüler, sinyal düzenleyicileri ve sinyal iletimi. Sayısal kontrol, sayısal kontrol elemanları ve algoritmaları.

EBE 583 Bilgisayarlar Arası Bağlantılar (3+0)
Bilgisayar ağlarının temelleri, ISO referans modeli, bilgisayarların arabirim bağlantıları, Fiziksel veri katmanları, İletişim katmanı, İletişim protokolleri, Ethernet ile iletişim detayları.

EBE 584 Denetim Düzenlerinde Seçme Konular (3+0)
Kontrol sistemleri, Dinamik Sistemlerin matematiksel Modellenmesi, Endüstriyel otomatik denetleyiciler, Kontrol sistemlerinin klasik ve durum uzay metodu ile analizleri ve tasarımları.

EBE 590 Teknik Eğitimde Program Geliştirme (3+0)
Teknik eğitimin kuramsal temelleri. Program geliştirmede sistem yaklaşımı. Eğitim ihtiyaçlarının tespiti. İş tanımı ve iş analizleri. Program genel amaçlarının tespiti. Program kapsamı, yeterliliğe dayalı eğitim araçları. Öğretimin düzenlenmesi. Değerlendirmenin planlanması. Program araştırmaları. Teknik eğitim programlarında problemler ve yönelmeler.